Privacybeleid

PRIVACYBELEID

BC Zoeff privacybeleid behelst het verzamelen en gebruik van persoonlijke informatie die verzameld kan worden telkens je BC Zoeff website bezoekt of een inschrijving doet. Neem even de tijd om onderstaande door te nemen om meer te weten over welke soort informatie verzameld wordt, hoe deze informatie verzameld wordt en met welk doel, aan wie de informatie beschikbaar wordt gesteld en hoe we uw persoonlijke informatie beschermen. Uw privacy is een prioriteit bij BC Zoeff  en we doen al het mogelijke om ze te beschermen.


1. ALGEMEEN

BC Zoeff hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC Zoeff houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.


Als BC Zoeff zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

BC Zoeff

Zetel: Sint-Pancratiuslaan 13, 1933 Sterrebeek

E-mailadres: info@zoeff.be

Telefoon: +32 (0)472589274


2. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden door BC Zoeff verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BC Zoeff (contractuele grond)

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten en opinies van

onze organisatie


3. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de bovenstaande doelstellingen:

Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, datum registratie

Rijksregisternummer

Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit,

spelersklassement

Noodzakelijk medische gegevens

Foto’s en films gemaakt tijdens evenementen of activiteiten, zijn bedoeld voor verslaggeving en als illustratie om evenementen aan te kondigen of kunnen gebruikt worden voor andere promotionele doelstellingen.

Noodzakelijke cookies zijn voor het uitvoeren van de communicatie essentieel en dienen uitsluitend voor dat doel, zoals het voorkomen van dataverlies. Functionele cookies hebben tot doel een door jou als gebruiker gevraagde dienst te leveren. Voorbeelden zijn het onthouden van je taalvoorkeur of logingegevens.

Performantie cookies wisselen ten behoeve van onze websites informatie uit met jouw computer voor intern gebruik met als doel het gebruiksgemak van de website te garanderen of verbeteren. De verzamelde informatie geeft ons de mogelijkheid de site te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren.


4. WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De gegevens worden intern verwerkt door:

Bestuursleden


5. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

het verzorgen van de internet omgeving

het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

het verzorgen van recreantentornooien

verzekeren via Badminton Vlaanderen


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


6. MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


7. BEWAARTERMIJN

BC Zoeff bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. BC Zoeff verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.


8. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die namens BC Zoeff van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;


Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;


9. JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt het recht op onmiddellijke verwijdering van foto’s of filmmateriaal, genomen van jou, tijdens een evenement of andere activiteit. Hiertoe volstaat het een mail te sturen naar info@zoeff.be.

De basis van de regelgeving rond het portretrecht is te vinden in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten.


10. KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


11. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

BC Zoeff kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 09/11/2018.